Obchodní podmínky

I. Prodávající

Markéta Konarzewska se sídlem Kolín, Želivského 805, PSČ 280 02, ICO: 03558029 Fyzická osoba zapsaná na OŽÚ MÚ Kolín, č.j.: 173/00/01/zf

II. Všeobecná ustanovení

Těmito podmínkami se řídí práva a povinnosti stran z kupní smlouvy ohledně každého zboží, které prodávající prodává kupujícímu. Těmito podmínkami je vázán prodávající a okamžikem uzavření rámcové kupní smlouvy i kupující.

Dílčí kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, nebo dvoustranným právním úkonem. Za akceptaci objednávky ze strany prodávajícího je považována rovněž evidence objednávky v systému Autokony.nextis a APSi. Kupující není vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele a pro právní vztahy z kupní smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku.

III. Objednání zboží

Kupující objednává zboží zejména prostřednictvím e-shopu prodávajícího – Autokony.nextis internetový ekatalog (dále jako „autokiny.nextis“), dále prostřednictvím tištěných nebo elektronických katalogů a databází prodávajícího, způsobem v nich uvedeným a pod objednacími kódy dodavatele, písemnou formou nebo zasláním objednávky prostřednictvím elektronických médií - fax, e-mail, či telefonem.

Objednávka učiněná přes Autokony.nextis e-kat či evidovaná v tomto systému je pro kupujícího závazná. Prodávající může přijmout i jinak učiněnou objednávku, avšak má právo od kupujícího na učiněnou objednávku požadovat písemné, elektronické, nebo faxové potvrzení této objednávky, která se tímto potvrzením stává závaznou pro kupujícího.

Kupující přebírá objednávkou zboží veškerou zodpovědnost za správnost aplikace objednaného výrobku a za veškeré případné následné škody vzniklé nesprávným výběrem.

Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout.

IV. Evidence objednávek a dodaného zboží v systému Autokony.nextis e-kat

Objednávka zaslaná jakýmkoliv způsobem je evidována ve skladovém systému APSi, který je přímo napojen na systém Autokony.nextis e-kat. Systém okamžitě po zadání objednávky generuje zakázku kupujícímu. Tato se obratem zobrazuje v systému Autokony.nextis e-kat.

Každému kupujícímu je přiděleno jedinečné přístupové jméno a heslo. Kupující tak okamžitě vidí svou objednávku v systému včetně jejího jedinečného čísla. Má se za to, že kupující je seznámen s veškerými skutečnostmi a údaji, uvedenými v systému Autokony.nextis e-kat, které se týkají objednávky.

Kupující je povinen sledovat průběh své objednávky až do vystavení faktury a vystavení dodacího listu. Tyto doklady má kupující možnost si ukládat i vytisknout a zkontrolovat jejich správnost.

V tomto systému kupující po zadání svého jedinečného hesla vidí on-line veškeré doklady a veškeré jejich položky, které na jeho jméno prodávající v systému eviduje. Kupující má možnost v případě nesrovnalostí jakýkoliv doklad reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě do 5 dní od jeho vystavení.

V případě, že kupující zjistí nefunkčnost systému, zavazuje se neprodleně a tuto skutečnost oznámit dodavateli. V opačném případě se má za to, že je systém funkční a v něm uvedené údaje úplné.

V. Kupní cena, splatnost

Kupující je povinen prodávajícímu za dodané zboží uhradit kupní cenu, která je dána ceníkem prodávajícího, platného v době přijetí objednávky, pokud se strany nedohodly jinak. Součástí kupní ceny není daň z přidané hodnoty, která bude k ceně zboží připočtena v zákonné výši.

Kupující hradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti dle vystavené faktury prodávajícího. Při prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží prodávajícímu nad rámec lhůty splatnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. A dále úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Seznam nabízeného zboží a ceny za zboží v systému Autokony.nextis e-kat jsou chápány jako návrh kupní smlouvy (dále jen "katalog"). Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevy z kupních cen. Tyto slevy se sjednávají při registraci kupujícího v systému prodávajícího. Na základě této registrace obdrží kupující od prodávajícího přístupové jméno a heslo na základě kterého má kupující přístup do systému Autokony.nextis e-kat prodávajícího a zobrazují se mu jeho individuální nákupní ceny.

V ceně zboží není započítáno dopravné a balné, pokud není stanoveno jinak.

Markéta Konarzewská si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení kupujícím není možná na již potvrzených objednávkách.

Pokud se prodávající dozví o poměrech kupujícího jakoukoliv skutečnost, která zakládá vznik důvodné pochybnosti o tom, že kupující splní včas a řádně své závazky, je prodávající oprávněn ke změně dodacích a platebních podmínek.

Platby došlé od kupujícího se započtou nejprve na smluvní pokuty a úroky a až následně na jistinu.

VI. Podmínky dodání

Prodávající vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice.

Dodací podmínky:

Denní závoz:

Objednací lhůta: do 17:00 hodin

Dodací lhůta: do 9:00 hodin následujícího dne, pokud není dohodnuto jinak

K hodnotě zboží bude účtována částka ve výši 10,- Kč bez DPH za

dopravu zboží prodávajícího ke kupujícímu za každý den závozů.

Objednací lhůta: do 11:00 hodin

Dodací lhůta: do 15:00 hodin téhož dne

U ostatních výjezdových tras dle dohody

Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoliv po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů, pokud není prokazatelně stanoveno nebo dohodnuto jinak. V opačném případě mají obě strany právo od kupní smlouvy na toto objednané zboží odstoupit.

Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo u prodávajícího respektive u jím pověřené společnosti spediční společnosti, je prodávající povinen zboží odeslat na adresu kupujícího, sjednanou v rámcové kupní smlouvě, respektive zadanou do systému prodávajícího při registraci kupujícího, nebo na adresu kupujícího, uvedenou v objednávce.

Kupující má povinnost ihned po převzetí zboží potvrdit doklad o převzetí zboží, jehož podpisem kupující stvrzuje kompletnost a správnost zboží bez zjevných vad. Pokud současně zjevné vady či nesrovnalosti s objednávkou prokazatelně nevytkne okamžitě dodavateli, bude dodávka považována za bezchybnou.

Při nočním závozu zboží se zboží pro kupujícího doručuje do jeho noční schránky. Kupující je povinen umožnit dopravci přístup do této jeho schránky.

VII. Vlastnické právo, nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny. Do úplného uhrazení kupní ceny není kupující oprávněn zboží prodávajícího zcizit, zastavit, pronajmout ani jinak právně či fakticky zatížit.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu či jeho zákazníkovi, respektive převzetím ze strany kupujícího, resp. jeho zákazníka.

Zničení, ztráta nebo odcizení zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

VIII. Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.

Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu stanovenou příslušným zákonem (pokud není uvedeno jinak).

Záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je 24 měsíců od dodání kupujícímu.

Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího, respektive výrobce, které jsou buď uvedeny v přiloženém návodu k použití nebo jsou uvedeny v servisních manuálech výrobce vozidla. Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě vyplněného reklamačního protokolu prodávajícího v systému Autokony.nextis e-kat. Kupující musí zároveň prodávajícímu předložit doklad o odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.)

O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace. Ve složitějších případech je prodávající oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě do 180-ti dnů.

Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedeno prokazatelnou formou (písemně či e-mailem reklamačním protokolem) přímo u prodávajícího. Termíny pro reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží jsou následující:

Denní závozy:

okamžitě dopravci, nebo maximálně do 17:00 hodin tentýž den.

Noční závozy:

následující den po objednávce do 9.00, nebo do 17:00 hodin tentýž den po dodávce zboží dopravcem.

IX. Vracení zboží, storno podmínky, odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty.

V případě, že prodávající nedodrží expediční lhůtu, respektive sjednanou náhradní expediční lhůtu, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním zboží.

Za storno objednávky před dodáním zboží se rozumí, pokud kupující prokazatelně požádá o storno své objednávky prodávajícího, a to před dodáním zboží, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení kupujícímu. Kupující v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

Vracení zboží mimo reklamační řízení

Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s prodávajícím uzavřenou účinnou rámcovou kupní smlouvu. Každý z registrovaných zákazníků je oprávněn dodané zboží i bez uvedení důvodu prodávajícímu vrátit do 3 měsíců od jeho dodání, pokud ode dne přijetí vráceného zboží do konce expirační doby zboží zbývá alespoň polovina původní expirační doby nového zboží. Zboží je považováno za vrácené až dnem převzetí prodávajícím. Vrácené zboží musí být opatřeno průvodkou na formuláři prodávajícího. Podmínkou vrácení zboží je jeho bezvadný stav a kompletnost, odpovídající stavu při jeho dodání, včetně původního, nepoškozeného obalu. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží, které není součástí jeho obvyklého sortimentu a které obstaral na výslovnou žádost kupujícího – zejména O.E. díly.

Při vracení zboží ze strany kupujícího prodávajícímu:

- do 30 kalendářních dnů od dodání zboží kupujícímu je vrácení zboží bez skonta z ceny zboží,

- od 31 do 60 kalendářních dnů od dodání zboží kupujícímu hradí kupující prodávajícímu 15% z kupní ceny vraceného zboží, respektive prodávající sníží dobropis o 15% z kupní ceny.

- od 61 do 90 kalendářního dne od dodání zboží kupujícímu hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího až 20% kupní ceny vraceného zboží.

- od 91 do 120 kalendářního dne od dodání zboží kupujícímu hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího až 40% kupní ceny vraceného zboží,

- nad 120 kalendářních dnů od dodání nelze zboží vrátit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- zboží v nákupní hodnotě do 50 Kč bez DPH nad 30 dnů od dodání zboží 50% z kupní ceny.

Dopravné hradí odběratel.

X. Obchodní tajemství

Kupující je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby k písemnostem prodávajícího, jeho obchodním údajům či jakýmkoliv výrobním a obchodním informacím, které tvoří obchodní tajemství prodávajícího neměly přístup třetí osoby. Kupující není rovněž oprávněn obchodní tajemství prodávajícího použít pro sebe či ve prospěch třetích osob a za škodu takto způsobenou odpovídá bez omezení.

Prodávající je v případě, že kupující nevystaví objednávku na objednání zboží od prodávajícího a nedojde tak k uzavření kupní smlouvy, oprávněn po kupujícím požadovat vrácení všech písemností, přístupových hesel apod., které kupujícímu byly poskytnuty za účelem uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen na základě výzvy prodávajícího toto učinit neprodleně.

XI. Rozhodné právo, řešení sporů

Právní vztah mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Případné spory vzniklé z rámcové kupní smlouvy nebo kupní smlouvy či v souvislosti s nimi budou obě strany řešit především společným jednáním.

Nedojde-li k urovnání takového sporu jednáním mezi stranami, bude takový spor projednán a rozhodnut v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude probíhat v Praze.

XII. Závěrečné ujednání

Všechny podmínky a sankce, včetně smluvních pokut, jsou podle prohlášení stran přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu způsobené škody.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se použijí, pokud smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn jednostranně tyto obchodní podmínky novelizovat. Prodávající o takové změně vyrozumí kupujícího písemně, případně v systému Autokony.nextis e-kat. Kupující je povinen se s novými všeobecnými podmínkami seznámit. Neprojeví-li kupující písemně do 30 dnů po doručení sdělení o novelizaci svůj nesouhlas s novými všeobecnými podmínkami, stává se nové znění všeobecných podmínek závazným pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, a to s účinností ode dne určeného v novelizovaných všeobecných podmínkách.

Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčena ujednání o sankcích ani další ujednání, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po zrušení smlouvy odstoupením.