Reklamační řád

Vrácení zboží:

Zákazník má právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne doručení. Chce-li vrátit zboží,musí se telefonicky spojit a domluvit se na způsobu vrácení zboží. Zboží musí vrátit zcela nepoškozené, kompletní, nepoužité, v původním obalu, s přiloženými prodejními doklady a s písemnou žádostí o vrácení zboží. V případě, že vrácené zboží bude splňovat všechny tyto podmínky, budou zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží odeslány peníze na jeho bankovní účet. V případě že zákazník má u firmy pohledávku, budou tyto prostředky použity k umoření pohledávky.

Reklamační řád:

Reklamační řád dle zákona č.40/1964SB.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce.Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

2. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu,která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení ( účtenku či fakturu ) a záruční list ( v případě, že byl u zboží přiložen ).

3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak.Pouze ve složitých případech má prodávající vyhrazeny 3 dny na posouzení reklamace. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

4. Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodstranitelnou, jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná závada různá.

5. V případě, že zboží

- bylo reklamováno po záruční době

- na zboží byly porušeny ochranné samolepky, pečetě výrobce či poškozený originální obal

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo neodborně nainstalováno, upravováno či opravováno nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s tím,že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.

- Reklamované zboží, které nám bude odesláno zpět NA DOBÍRKU nepřebíráme.

6.Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 01.01.2009 a platí na území celé ČR a SR.

Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.